Living nature in Japan


Ezo deer (Shiretoko, Hokkaido)


Japanese Wild boar (Oita)



Yakushima deer (Yakushima, Kagoshima)




Yakushima Macaque (Yakushima, Kagoshima)







Kitakitsune- Ezo red fox (Hokkaido)









Wild horses (Miyazaki)




Ermine (Oze)


Nihonzaru-Japanese macaque (Aomori)




Kamoshika- Antelope (Shizuoka)







shiretoko / rausu・drift ice

rausu

rausu the Sea of Okhotsk drift ice

shiretoko







rausu



the Sea of Okhotsk drift ice